ระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

Untitled

 

ระบบผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน

Download Full Paper

วารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม