คณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการการบริหารงานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

 

pr

รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ

chรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานกรรมการ

moผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน กรรมการ

waผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์ กรรมการ

maอาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก กรรมการ

kaอาจารย์ ดร.กันยารัตน์ สอนสุภาพ กรรมการ

pi

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว  กรรมการ

so

อาจารย์สมควร วรสันต์  กรรมการ

kk

นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี กรรมการและเลขานุการ
โทร 0816010102 / E-mail – chatkeaw_edu@hotmail.com

phนางสาวผกามาศ ภูสิงห์ การเงินและพัสดุ

tom นางสาวพัชรินทร์ ไกยวรรณ์  การเงินและบัญชี

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม