เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

หลักการ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ให้ทุกคนได้เรียนรู้และสร้างความงอกงามแก่ชีวิตตนและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีกระบวนทัศน์สำคัญคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อคนทั้งสังคม เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคาดหวังให้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างสันติสุขในสังคม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นเรื่องใหญ่ไม่สามารถมอบเป็นภาระรับผิดชอบของรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ทุกภาคส่วนในสังคมควรเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ประเทศไทยได้ประกาศวาระแห่งชาติในการปฏิรูปการศึกษาโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน การปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ การบัญญัติให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล การจัดทำบัญชีเงินเดือนครูใหม่และจัดระบบวิทยฐานะครูเพื่อสร้างแรงจูงใจและยกระดับคุณภาพครู การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อเป็นหน่วยประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้รัฐยังได้จัดงบประมาณด้านการศึกษาเป็นจำนวนมากเพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นกลับพบว่า เป้าหมายการศึกษาทั้งด้านโอกาส ความเท่าเทียม และคุณภาพ ยังบรรลุผลอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับความคาดหวังของสังคม

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องเข้าใจภาพรวมของการศึกษา ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง เปิดใจกว้างว่าการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการทางปัญญา ไม่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายสั่งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้ปัญญาในการวิพากษ์และสร้างสรรค์ร่วมกัน บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ที่ประมวลมาจากการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย กระบวนการและมาตรการที่จะขับเคลื่อนให้การศึกษาเกิดคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งในโครงสร้างทางการศึกษาในปัจจุบันยังมีช่องว่างขององค์กรที่จะรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นมูลนิธิวิจัยระบบการศึกษาจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการตามเป้าหมายที่กล่าวมา

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อ

  • ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครู ระบบการส่งเสริมการศึกษา ระบบการจัดการด้านการคลัง และระบบการพัฒนานโยบายการศึกษา
  • ติดตามสถานการณ์ ศึกษา รวบรวมและประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม