เอกสารประกอบโครงการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ใบรายงานการเดินทาง

ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญรับเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

แบบฟอร์ม Logic ของโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

แบบฟอร์มการจัดรูปแบบ (Format) ของกิจกรรมและระบบดำเนินการ 2การจัดรูปแบบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม