การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ โดย ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์

การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณความเป็นครูที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถด้านการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

A Study of the Causal Relationship of Teachers’ Perception of Professional Learning Community, Teacher’s Code of Ethics affecting to Teaching Efficacy of Pre-Service Teachers.

โดย ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์ ….ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม