เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “จังหวัดคือสังคมแห่งการเรียนรู้”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “จังหวัดคือสังคมแห่งการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมรัยนโกสินทร์ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และรศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์ (ประธาน IRES) และนางเพ็ญพรรณ จิตเสนีย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม และมีตัวแทนจากจังหวัดจำนวน 11 จังหวัดเข้าร่วมอภิปราย

4592325386035(1)

4592325516706(1)

4592325603851(1)

4592325650946(1)

4592325709704(1)

4592325802417(1)

4592325848801(1)

4592325912724(1)

4592325977158(1)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม