เวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “การอ่านเป็นเครื่องมือของการพัฒนามนุษย์”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย “การอ่านเป็นเครื่องมือของการพัฒนามนุษย์” ณ ห้องประชุมรัยนโกสินทร์ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี และ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และรศ.ดร ประวิต เอราวรรณ์ (ประธาน IRES) และนางเพ็ญพรรณ จิตเสนีย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม

4456295828772(1)

 
4456293048531(1)

4456293940288(1)

4456294784710(1)

4456296506543(1)

4456297300253(1)

4456298146087(1)

4456299171806(1)
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม