กิจกรรมประชุมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้หลักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1

มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้หลักสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1 ภาคเช้า การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน : สติสนทนา โดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม โดยความร่วมมือของ คุรุสภา เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี มหาสารคาม เลย นครราชสีมา ราชนครินทร์ หมู่บ้านจอมบึง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต) เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10482032_588585721277218_4900361610599518757_o

1077565_588585717943885_6573306394318061013_o

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม