เอกสารการบรรยายของ Professor.Erno Lehtinen

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน โดยมี Professor.Erno Lehtinen บรรยายเกี่ยวกับระบบการศึกษาของฟินแลนด์   [download]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม