“รูปแบบการพัฒนาครูมืออาชีพตามแนวคิดวิธีสอนงานและให้คำปรึกษาโดยใช้วีดิทัศน์ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียน” โดย อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก และ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง

บทความทางวิชาการ รูปแบบการพัฒนาครูมืออาชีพตามแนวคิดวิธีสอนงานและให้คำปรึกษาโดยใช้วีดิทัศน์ที่ส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียน โดย อ.ดร.มานิตย์ อาษานอก และ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม