มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา นักวิชาการและผู้บริหาร #เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

IMG_2864

วันที 7 ก.พ.2561
ทีมนักวิชาการ #มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา และผู้บริหาร #เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อหาแนวทางในการจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุใช้ความรุนแรง และแนวทางการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุการณ์กระทำความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว #สสส. เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

IMG_2853 IMG_2866 IMG_2868 IMG_2875 IMG_2877 IMG_2881 IMG_2882 IMG_2883

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม