สิงคโปร์ผลิตและพัฒนาครูอย่างไร

สิงคโปร์ผลิตและพัฒนาครูอย่างไร

ประเทศที่มีผลการประเมิน PISA อยู่ในกลุ่มสูงสุดมาโดยตลอดคือ สิงคโปร์ ซึ่งผลการประเมินแตกต่างกับไทย
เป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสิงคโปร์กับไทยแล้วก็ห่างกันมากเช่นกัน สิงคโปร์มี
ค่า GDP สูงกว่าไทยประมาณสิบเท่า เมื่อคำนวณเปรียบเทียบเป็นค่าอำนาจการซื้อ (Purchasing Power Parity:
PPP) แล้ว GDP per capita ของสิงคโปร์ยังสูงกว่าไทยมากกว่าห้าเท่า จะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการทุ่มเททั้ง
การลงทุนทางการเงินและความคิดเพื่อการศึกษา ซึ่งงานวิจัยของ Sir. Michael Barber ก็ชี้ว่า ประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสูงจะมีนโยบายคล้ายกับสิงคโปร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาครู โดยเน้นการผลิตครู
ที่มีคุณภาพในวงกว้าง มีการเรียนรู้และทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ครู และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้การเรียน
การสอนทั้งระบบดีขึ้น และไม่เพียงแต่ส่งเสริมนวัตกรรมขึ้นในโรงเรียนเท่านั้น แต่จะช่วยให้นวัตกรรมนั้นเผยแพร่ออก
ไปสู่โรงเรียนต่างๆ ในวงกว้าง (Barber & Mourshed, 2007) ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จ
ในการผลิตและพัฒนาครูที่ควรศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้กับไทย

อ่านเพิ่มเติมที่ สิงคโปร์ผลิตและพัฒนาครูอย่างไร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง..

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
Assoc.Prof. Prawit Erawan, Ed.D

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
facebook.com/ประวิต เอราวรรณ์

ปฏิทินกิจกรรม